โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านวังรี ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355693

ธนาคารโลก องค์กรและการจัดตั้งเจ้าหน้าที่คณะกรรมการ

ธนาคารโลก คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 1 คนและรองผู้อำนวยการที่ได้รับการแต่งตั้งจากแต่ละประเทศสมาชิก ตำแหน่งนี้มักดำรงตำแหน่งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารกลาง หรือเจ้าหน้าที่อาวุโสที่มีตำแหน่งเทียบเท่า วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และรองกรรมการคือ 5 ปีและอาจเลือกตั้งใหม่ได้

ธนาคารโลก

หากประเทศใดเป็นสมาชิกของธนาคารโลก หรือสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ กรรมการและรองผู้อำนวยการที่ได้รับการแต่งตั้ง จะทำหน้าที่เป็นกรรมการและรองกรรมการของคณะกรรมการ บริษัทเงินทุนระหว่างประเทศและสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เพราะพวกเขายังทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศของตน ในสภาบริหารของศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการระงับข้อพิพาทด้านการลงทุน

กรรมการและรองผู้อำนวยการสำนักงานรับประกันการลงทุนพหุภาคี ได้รับการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีข้อกำหนดของข้อตกลง รวมถึงอำนาจทั้งหมดของสภาธนาคาร โดยการตัดสินใจสูงสุดในการทำให้ร่างกายอยู่ในความดูแล อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มอบอำนาจทั้งหมด ยกเว้นที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดของข้อตกลงให้กับกรรมการบริหาร

อำนาจเฉพาะได้แก่ ยอมรับการเป็นสมาชิกและระงับการเป็นสมาชิกเพิ่มหรือลดทุนที่ได้รับอนุมัติ กำหนดการกระจายรายได้สุทธิของ”ธนาคารโลก” มีการตัดสินใจอุทธรณ์ที่ยื่นโดยกรรมการบริหารตามการตีความในข้อกำหนดของข้อตกลงนอกจากนี้สามารถจัดทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการ เพื่อให้เกิดความครอบคลุม สำหรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ

การยุติธุรกิจธนาคารโลก เพื่อเพิ่มจำนวนกรรมการบริหารที่ได้รับเลือกตั้ง การอนุมัติการแก้ไขข้อกำหนดของข้อตกลง คณะกรรมการบริษัท สมาชิกของผู้บริหารคณะกรรมการประกอบด้วยประธานของธนาคารทั่วโลก และผู้บริหาร กรรมการประธานาธิบดีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

โดยปกติแล้วจะไม่มีสิทธิออกเสียง แต่มีคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่เสมอกัน หากไม่ได้รับมอบอำนาจอย่างชัดแจ้งจากคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารไม่สามารถใช้อำนาจใดๆ เพียงอย่างเดียวได้ นอกจากนี้ไม่สามารถให้คำมั่นสัญญาหรือเป็นตัวแทนของธนาคารโลกเพียงคนเดียวได้ นับตั้งแต่วาระการดำรงตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 จำนวนกรรมการบริหารเพิ่มขึ้น 1 คน รวมเป็น 25 คน ในกรณีที่กรรมการบริหารไม่อยู่ รองผู้อำนวยการบริหารอาจใช้อำนาจของตนแทนกรรมการบริหาร นอกจากนี้ที่ปรึกษาอาวุโสและที่ปรึกษายังช่วยเหลือกรรมการบริหารในการทำงาน โดยสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมกับรองกรรมการบริหาร ในฐานะที่ปรึกษาได้เกือบทั้งหมดแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร ตามมาตราของข้อตกลงธนาคารระหว่างประเทศ เพื่อการบูรณะและพัฒนา คณะกรรมการบริหารชุดแรกจะประกอบด้วยกรรมการบริหาร 12 คน ในการเพิ่มจำนวนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะต้องได้รับคะแนนเสียงจากคณะกรรมการบริษัท คะแนนเสียงยืนยันจะต้องถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 22 คน โดยได้รับเลือกตั้ง 17 คน ในปี 1992 เนื่องจากประเทศสมาชิกใหม่จำนวนมากเข้าร่วมธนาคารโลก โดยมีจำนวนกรรมการบริหารที่มาจากการเลือกตั้ง ดังนั้นจึงเพิ่มขึ้นเป็น 20 คน 2 ที่นั่งใหม่ในประเทศได้แก่ รัสเซียและสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้จำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 24 คน

ในระหว่างวาระการดำรงตำแหน่งที่เริ่มในปี 2553 จำนวนกรรมการบริหารเพิ่มขึ้น 1 คน รวมเป็น 25 คน ธนาคารโลกเลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานประเทศสมาชิกให้เสร็จสิ้น ขั้นตอนการเพิ่มทุนปกติของธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา ที่นานาชาติสมาคมพัฒนาที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และหน่วยงานประกันการลงทุนพหุภาคี

สำนักเลขาธิการธนาคารโลกให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอน สำหรับประเทศสมาชิกในการจองซื้อหุ้นเพิ่มเติม ตามมติที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงเอกสารที่จำเป็น และขั้นตอนการชำระเงินสำหรับหุ้นที่จองซื้อ องค์กรบริหารของธนาคารโลกประกอบด้วยประธานาธิบดี รองประธาน ผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกและพนักงานหลายคน

ประธานาธิบดีได้รับเลือกจากคณะกรรมการบริหาร เป็นหัวหน้าองค์กรธุรการของธนาคาร ภายใต้การแนะนำของนโยบายที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการบริหาร เขามีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานประจำวันของธนาคาร มีการแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานธนาคารอาวุโส พนักงานทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียง เฉพาะเมื่อจำนวนคะแนนเสียงของทั้งสองฝ่ายในการโหวตของคณะกรรมการบริหารเท่ากันเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงหลักได้

สถาบันของกลุ่มธนาคารโลกเป็นของรัฐบาลของประเทศสมาชิก รวมถึงรัฐบาลของประเทศสมาชิก มีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้ายในทุกเรื่อง รวมทั้งนโยบาย การเงิน การเป็นสมาชิก ภายในสถาบัน ประเทศสมาชิกจัดการกลุ่มธนาคารโลกผ่านคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร การตัดสินใจที่สำคัญทั้งหมดของแต่ละหน่วยงาน ทำโดยคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร

ข้อตกลงธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนา เพื่อกำหนดให้ประเทศเข้าเป็นสมาชิกของธนาคารโลก แต่จะต้องเข้าร่วมกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ก่อนการเข้าร่วมธนาคารระหว่างประเทศ เพื่อการบูรณะและการพัฒนาเป็นข้อกำหนดเบื้องต้น สำหรับการเป็นสมาชิกของสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศและสำนักงานรับประกันการลงทุนพหุภาคี

สำนักเลขาธิการธนาคารโลกร่วมมือกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงการเจรจากับพนักงานกลุ่มธนาคารโลกคนอื่นๆ เพื่อประสานงานการภาคยานุวัติของรัฐสมาชิกใหม่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะของประเทศสมาชิก รวมถึงการเพิ่มรายชื่อประเทศสมาชิก

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ  ➠ การพัฒนา อุตสาหกรรมคลังสินค้า การขนส่งและการบริการ