โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านวังรี ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355693

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.3

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 4 5 9 1
อนุบาล 3 5 7 12 1
รวมชั้นอนุบาล 9 12 21 2
ป.1 8 7 15 1
ป.2 5 10 15 1
ป.3 10 9 19 1
ป.4 10 13 23 1
ป.5 8 8 16 1
ป.6 7 3 10 1
รวมชั้นประถมศึกษา 48 50 98 6
ม.1 12 7 19 1
ม.2 10 8 18 1
ม.3 15 17 32 1
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 37 32 69 3
รวมทั้งหมด 94 94 188 11