โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านวังรี ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355693

โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ

นางโชคดี จันทร์ทิพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ

โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ ๘ ไร่ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ ตามประกาศของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากการร้องขอของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งในขณะนั้นบุตรหลานต้องเดินทางไปเรียนไกลเกิน ๓ กิโลเมตร และสภาพพื้นที่ทุรกันดาร

ทำพิธีเปิดเรียนวันแรก เมื่อวันเสาร์ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๒๘ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพียงชั้นเดียว มีนักเรียนทั้งหมด ๒๖ คน มีครูมาช่วยราชการปฏิบัติการสอนและทำหน้าที่ครูใหญ่ ๑ คน อาศัยศาลาวัดวังรีบุญเลิศ เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ตลอดปีการศึกษา ๒๕๒๘ จนถึง พ.ศ. ๒๕๒๙ จึงได้สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง จากเงินงบประมาณ

ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๘ เป็นต้นมา การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้รุดหน้าเป็นลำดับ ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๓ และเปิดขยายโอกาสระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๓๖ ในปีการศึกษา ๒๕๓๘ ขยายถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเป็นที่นิยมของคนทั่วไป ทั้งนี้ เนื่องจากโรงเรียนยังคงรักษาเอกลักษณ์ ที่มุ่งเน้นด้านวิชาการเป็นหลัก ควบคู่ไปกับการปลูกฝังระเบียบวินัย เพื่อฝึกคนให้มีระเบียบ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาการทุกด้าน

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา ของ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ “ พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐาน สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมบริการชุมชน ”

พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา ของ  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 

พันธกิจที่ ๒ พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

พันธกิจที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของครูให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี และมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

พันธกิจที่ ๔ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ ๕ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเอื้ออำนวยต่อการบริการจัดการศึกษา

พันธกิจที่ ๖ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากร ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นอย่างมีระบบให้มีประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ ๗ ส่งเสริมนักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจที่ ๘ พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

เป้าประสงค์ (Goal)

โรงเรียนบ้านวัดวังรีบุญเลิศ ได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้บรรลุผลตามพันธกิจ มี ๑๐ ข้อ ดังนี้

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา

๒. ผู้เรียนชั้น ป.๑- ม.๓ มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการศึกษาหาความรู้เหมาะสมกับ ระดับ

๓. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สนองความต้องการของท้องถิ่น

๔. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๕. จัดการเรียนการสอนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

๖. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพสะดวกต่อการบริหารจัดการ

๗. มีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน

๘. บุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัยในตนเอง

๙. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

๑๐. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นานาสาระ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.